Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych, ul. Legionów 113, 91-073 Łódź

Wejście główne do budynku biurowego znajduje się od strony ul. Legionów. Wejście nie posiada pochylni umożliwiającej dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym.

Od strony ul. Legionów znajduje się parking dostępny dla kontrahentów. Wjazd na parking przez bramę. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne prowadzi do holu, gdzie znajduje się sekretariat. W przypadku obsługi osób niepełnosprawnych pracownik sekretariatu zgłasza odpowiedniemu pracownikowi Zakładu obecność kontrahenta. Osoby z niepełnosprawnością obsługiwane są w pokoju znajdującym się na parterze budynku. Drzwi i przejścia w pomieszczeniach posiadają szerokość min. 90 cm. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych Punkt w Regionie Pilskim, ul. Hajda 14, 64-915 Jastrowie.

Wejście główne do budynku handlowego znajduje się od strony ul. Hajda. Wejście nie posiada pochylni umożliwiającej dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym.

Od strony ul. Hajda znajduje się obszerny parking dostępny dla kontrahentów. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne prowadzi do holu, gdzie znajduje się kasa. Drzwi i przejścia w pomieszczeniach posiadają szerokość min. 90 cm. Wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów.

Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych Punkt w Regionie Poznańskim, ul. Innowatorów 8, 62-069 Dąbrowa.

Wejście główne do budynku handlowego znajduje się od strony ul. Innowatorów. Wejście nie posiada stopni, drzwi otwierają się automatycznie.

Od strony ul. Innowatorów znajduje się parking dostępny dla kontrahentów. Wjazd na parking przez bramę. Na parkingu są wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne prowadzi do holu, gdzie znajduje się portiernia, która jest również punktem informacyjnym. Pomieszczenia Filii Zakładu znajdują się na trzecim piętrze, budynek posiada windę. Drzwi i przejścia w pomieszczeniach posiadają szerokość min. 90 cm. Wejścia do pomieszczeń handlowych nie posiadają progów.

Budynek posiada dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych na parterze.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych Punkt w Regionie Katowickim, ul. Ostrożnica 7, 42-622 Świerklaniec.

Wejście główne do budynku handlowego znajduje się od strony ul. Ostrożnicy. Wejście  posiada pochylnię umożliwiającą dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym. Od strony ul. Ostrożnicy znajduje się parking dostępny dla kontrahentów. Wjazd na parking przez bramę. Na parkingu nie są wyznaczone miejsc postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne prowadzi do holu, gdzie znajduje się kasa. Pomieszczenia handlowe Filii Zakładu znajdują się na parterze. Drzwi i przejścia w pomieszczeniach posiadają szerokość min. 90 cm. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

 

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego na nr +48 42 632 26 47
lub e-mailowo na adres zup@lodz.lasy.gov.pl