Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Sorty mundurowe

Sorty mundurowe

Sorty mundurowe

Zakupy dokonywane w ZUP LP w Łodzi przez jednostki Lasów Państwowych  nie podlegają procedurom przetargowym, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177)

 

SZANOWNI    PAŃSTWO

Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi, oferuje pełny zestaw sortów mundurowych dla  Leśnika. Oferowane przez nas sorty mundurowe Leśnika, są zgodne z Zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja 1999 roku z późniejszymi zmianami

Sorty mundurowe oferowane przez nas posiadają świadectwo oceny zgodności ze wzorem munduru leśnika wydanym przez ORW LP Bedoń.

Poniżej przedstawiamy ofertę cenową na rozprowadzane przez nas sorty mundurowe, odzież bhp dla pilarza, robotnika oraz odzież myśliwską.

                                                                                                                                                                                                  

                          

REGULAMIN

ZGŁOSZENIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI GWARANCYJNYCH

 

Dotyczących odzieży i obuwia sprzedawanego przez Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi dla jednostek Lasów Państwowych

 

1.     Na odzież i obuwie sprzedający udziela 12 miesięcznej gwarancji.

2.     Reklamowany przedmiot musi zostać dostarczony do punktu sprzedaży  czysty, suchy i kompletny.

3.     Ustala się, że uprawniony do wnoszenia reklamacji jest pracownik jednostki, który pobrał reklamowany przedmiot lub inny pracownik tej jednostki, wskazany przez pracodawcę.

4.     Warunkiem przyjęcia reklamowanego przedmiotu jest:

                      - dostarczenie reklamowanego przedmiotu do punktu sprzedaży.

 - dostarczenie wypełnionego druku „ Zgłoszenia reklamacyjnego",    podpisanego przez pracownika składającego reklamację lub kierownika jednostki.

5.  Sprzedający zobowiązany jest wydać osobie zgłaszającej reklamację kopie  „Zgłoszenia reklamacyjnego" podpisanej przez kierownika lub osobę uprawnioną do podpisu.

6.  Sprzedający w ciągu 14 dni od dostarczenia reklamowanego przedmiotu    ustosunkuje się do roszczenia nabywcy. Roszczenie reklamacyjne zostanie załatwione w terminie nie dłuższym niż 30 dni

7.  Wyłączenie gwarancji:

                 Użytkownik traci gwarancję w przypadku:

          - niewłaściwego przechowywania produktu,

          - dokonywania napraw lub zmian we własnym zakresie,

          - stosowania produktu nie zgodnie z przeznaczeniem ,

- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych nie zgodnie z załączona instrukcją konserwacji,

          - stosowania niewłaściwych produktów do konserwacji.

 

 

8.   Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek wynikających z wad produkcyjnych, wymianę reklamowanego przedmiotu na wolny od wad lub zwrot wartości reklamowanego przedmiotu.

      Gwarancja nie obejmuje innych roszczeń związanych z uszkodzeniem      towaru.

 

 

 

 

Zn. spr.: NH-940-M-……./13                                                                     Łódź, dnia ………………………..

Łódź, 01.06.2010 r.

 

R E K L A M A C J A

 

Nazwa Firmy do której wysyłana jest reklamacja                                           Nazwa Firmy w której zakupiono reklamowany towar

 ………………………………………………………….                                        ZAKŁAD    USŁUGOWO   PRODUKCYJNY

…………………………………………………………                                          LASÓW  PAŃSTWOWYCH …………………………………………………………….                                     UL. LEGIONÓW 113, 91-073 ŁÓDŹ

 

Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych  w Łodzi przekazuje reklamowany towar

Dane klienta:

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Zgłoszenie reklamacyjne:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa towaru , ilość

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr zamówienia, nr faktury Vat

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zakupu

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opis usterki

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Sposób realizacji reklamacji:

 

                   Wymiana na nowy ……………………. zwrot gotówki ……………………… naprawa ………………………………

Uprzejmie prosimy o pilne załatwienie sprawy i odesłanie towaru na adres:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

 

                                                                                                 …………………………………….

                                                                                                                                        Podpis przyjmującego reklamację